IVDB

Belongs to: A (Grieksche A) Jan van den Briel

Jan van den Briel, owner of De Grieksche A, 1768-1796

This is a variation of the mark AJVDB

Category
Historic Delftware marks