APK M.v.W

van: A (Grieksche A) Pieter Kocx

Pieter Kocx, eigenaar De Grieksche A, 1701-1722

Categorie
Historisch Delftse merken
Bronvermelding
Geïdentificeerd met bronvermelding